KORONAVIRUS
Postopno sproščanje ukrepov in priporočila NIJZ (objava 4. 5. 2020 ob 12.25)

Spoštovani,

Sporočamo vam, da je NIJZ na svoji spletni strani dne 1. 5. 2020 objavil, da se epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.

Ob tem na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti so dostopna na: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja (objava 4. 5. 2020 ob 11.26)

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta z dnem prenehanja velike požarne ogroženosti naravnega okolja prenehala izvajati poostren nadzor.

Novi paket ``korona zakonov`` za omilitev posledic epidemije
Državni zbor je včeraj, 28. 4. 2020, sprejel novi paket “Korona zakonov” za omilitev posledic epidemije, in sicer v besedilu kot je objavljeno v priponki.
Vsi trije sprejeti zakoni bodo začeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Najpogostejša vprašanja in odgovori COVID-19

Spoštovani,

Ministrstvo za notranje zadeve je na svoji spletni strani objavilo posodobljen nabor najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov, ki so jih prejeli v času epidemije COVID-19. Vprašanja in odgovori so dostopni TU.

Lepo pozdravljeni!

Vlada sprejela odlok, ki dovoljuje ponovno odprtje nekaterih dejavnosti (objava 17. 4. 2020 ob 8.00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, katerega namen je postopno sproščanje ukrepov. Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen za določene dejavnosti, za katere začne veljati 4. maja 2020
Tako se poleg ,že obstoječih izjem v 2. členu, dodajo nove izjeme, navedene od petnajste do štiriindvajsete točke, ki se glasijo:
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno – inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo – od 20. aprila 2020,
16. prodajalne do velikosti 400 m2  prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih – od 4. maja 2020,
v teh prodajalnah lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom
17. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles – od 20. aprila 2020,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga – od 20. aprila 2020,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) – od 20. aprila 2020,
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela) – od 20. aprila 2020,
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki – od 20. aprila 2020,
22. frizerski in kozmetični saloni – od 4. maja 2020,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih – od 20. aprila 2020, ,
24. saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali – od 4. maja 2020.
Pri opravljanju dejavnosti, ki so navedene v 2. členu tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ ([http://www.nijz.si)/]www.nijz.si)«.
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.
Vlada je podaljšala veljavnost prometnih dovoljenj in prepoved izvajanja tehničnih pregledov (objava 16. 4. 2020 ob 9.29)

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – odlok prične veljati 16. 4. 2020.

Ker je bilo začasno – do 16. 4. 2020 – prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo tahografskih delavnic, je bila veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim je zaradi prepovedi veljavnost potekla od 17. 3. 2020 do 16. 4. 2020, z odlokom podaljšana do 16. 5. 2020.

Z novim odlokom je začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji podaljšana do 17. 5. 2020, zato je do 17. 6. 2020 podaljšana veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil. Pri čemer v novem odloku ni več urejeno podaljšanje veljavnosti ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki je urejeno na podlagi Večstranskega sporazuma M325, podpisanega 23. 3. 2020.

Določa se tudi, da se mora letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu plačati od datuma poteka veljavnosti, kot je to navedeno na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je bila veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane dajatve za odjavljeno vozilo ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

Novi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (objava 16. 4. 2020 ob 9.15)

Vlada je izdala novi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki začne veljati 18. aprila in velja do preklica (nadomestila je doslej veljavni odlok) – s katerim dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 še vedno začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače (1. člen)

Izjeme
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za (člen 3):

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike dovoljeno za (člen 3):
 • dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

 

Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti. Pri čemer ob sprejetju ali odpravi začasne prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji za posamezno blago ali storitev, velja, da je dovoljen oziroma ni dovoljen tudi dostop do tega blaga in storitev v skladu z določbami tega odloka.

 

Občina lahko v okviru svojih pristojnosti, za območje samoupravne lokalne skupnosti določi način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.
Stalno ali začasno prebivališče

 

Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se v času razglašene epidemije ne sme seliti med obema prebivališčema.

 

Dostop do parkov in športno-rekreacijska dejavnost
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.

 

Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

 

Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.

 

Izjeme za družine in nekatere skupine oseb
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem iz 3. in 4. člena tega odloka dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

 

Vzdrževalna dela in sezonska opravila
Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva (prva alinea 5. člena), je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

 

Pri tem gibanju in zadrževanju pa v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do storitev iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča.
V času zadrževanja na zasebnem zemljišču ali bivanja v objektu se mora posameznik izogibati stikom z drugimi posamezniki ali skupinami oseb, razen z osebami iz prve alineje prejšnjega člena.

 

Pri gibanju in zadrževanju iz prvega odstavka tega člena mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke (vzorec izjave je v priponki tega obvestila):
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 

Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

 

Obvezna uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve
Namesto rokavic obvezno razkuževanje (Objava 15. 4. 2020 ob 8.40)

Vlada RS je na svoji 21. dopisni seji sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

S spremembami odloka se odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.

Vlada RS je Odlok objavila v Uradnem listu RS in začne veljati 15. aprila 2020.

Velikonočni zajtrk za oskrbovance Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Moj mesar Jože, Jože Škorjanec s.p., Občina Poljčane in župan občine Poljčane so v času, ko smo še posebej pozorni na naše starostnike, izpeljali dobrodelno akcijo ob prazniku Velike noči in z velikonočnimi dobrotami za pripravo Velikonočnega zajtrka obdarili vse oskrbovance Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Za pobudo in donacijo se zahvaljujemo pobudniku akcije g. Jožetu Škorjancu, lastniku mesarije Moj mesar Jože.

75 kg mesnih izdelkov je v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane dostavila ekipa Civilne zaščite občine Poljčane.

Vsem oskrbovancem Doma želimo lepe in zdrave velikonočne praznike. Dobre želje se naj dotaknejo vsakogar in vseh.

Stane Kovačič,

župan Občine Poljčane

Prepovedano dotikanje odvrženih odpadkov (objava 10. 4. 2020 ob 9.41)

Spoštovani občani!

S strani NIJZ smo prejeli obvestilo o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov. Najdete ga na sledeči povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_odsvetovano_dotikanje_odvrzenih_odpadkov.pdf.

Ponovno odprtje zbirnih centrov (objava 9. 4. 2020 ob 16.25)

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da s prihodnjim tednom predvidoma ponovno odpirajo vrata zbirni centri.

Več informacij na povezavi https://www.komunala-slb.si/obvestila/predvideno-odprtje-zbirnih-centrov-za-odpadke

Ukrep o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore in zemljišča, ki so v lasti občine (objava 8. 4. 2020 ob 17.25)

Župan Občine Poljčane, Stane Kovačič, izdaja ukrep o oprostitvi plačila najemnine za poslovne prostore in zemljišča, ki so v lasti občine.

Podaljšan rok za vpis otrok v vrtec (objava 8. 4. 2020 ob 16.44)

Spoštovani starši!

Zaradi nepričakovane situacije z epidemijo je vpis novih otrok v vrtec podaljšan. Izredno obvestilo Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica najdete na povezavi: https://www.vrtec-slobistrica.si/novice-obvestila

Izdelki šolskega pouka na daljavo

Spoštovani občani,

naši šolarji in učitelji v teh težkih dneh izvajajo pouk na daljavo. Učenci so pri predmetu likovne vzgoje doma pridno ustvarjali in uprizorili simbol naše narave, VELIKONOČNICO NA BOČU. Prilagamo nekaj izbranih izdelkov s katerimi vam želimo pozitivno popestriti vaš vsakdan.

Ostanite zdravi!

Učenci Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane z mentorico Sabino Kralj

Podpora otrokom in družinam v času epidemije COVID-19 (objava 8. 4. 2020 ob 11.12)
Spoštovani!

 

 Strokovnjaki Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor smo v času epidemije COVID-19 na voljo od ponedeljka do petka, v času od 8.00 do 18.00 na telefonski številki 040 83 21 05.
Telefon je namenjen:
•      Podpori otrokom, mladostnikom in staršem pri obvladovanju neugodnih čustev (tesnobe, jeze, žalosti…) ob epidemiji COVID-19
•      Staršem pri vzgoji in delu z otroki pri šolanju na daljavo
•      Staršem pri delu z otroki z učnimi težavami in posebnimi potrebami
•      Podpori partnerjem pri zmanjševanju konfliktov, izboljšanju komunikacije in obvladovanjem neprimernih odzivov v stresnih situacijah

 

Lep pozdrav,
mag. Alenka Seršen Fras, univ.dipl.psih., direktorica

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
Lavričeva 5
2000 Maribor
02/ 23 49 700, 23 49 715
Telefon za psihološko podporo ob epidemiji (objava 7. 4. 2020 ob 11.23)

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19: 041 443 443

Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in v sodelovanju s

Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo,

Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov,

Združenjem psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu in

Ekipo za psihološko pomoč pri Civilni zaščiti

vzpostavlja Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 za prebivalstvo 041 443 443.

S telefonom želimo zagotoviti podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov, soočajo z različnimi stiskami. Prek telefona bodo pomoč nudili izkušeni psihologi in psihoterapevti. Na povabilo k sodelovanju pri nudenju prostovoljne psihosocialne podpore se je do danes odzvalo več kot 200 strokovnjakov.

 

Spremljanje prenosov svetih maš v času velikonočnih praznikov iz župnijske cerkve

Župnija Poljčane vabi, da v času velikonočnih praznikov spremljate Facebook stran župnije in si v živo ogledate prenose obredov iz župnijske cerkve. Stran https://www.facebook.com/ZupnijaPoljcane je dosegljiva tudi, če nimate profila na Facebooku.

PRENOSI V ŽIVO:

 • veliki petek, 10. 4. 2020, molitev križevega pota ob 15 h
 • velika sobota, 11. 4. 2020, blagoslov velikonočnih jedi ob 14 h
 • velika noč, 12. 4. 2020, sveta maša – praznovanje Jezusovega vstajenja ob 7 h.
Odgovori na vprašanja o omejitvi gibanja (objava 4. 4. 2020 ob 13.14)
GPU nas je obvestila, da je ustanovljena nova skupina, ki odgovarja na vprašanja občanov glede omejitve gibanja in podobno.
Občani lahko pišejo oz. se njihova vprašanja pošilja na naslov: info.koronavirus@policija.si
Brezplačna dostava plina v zeleni jeklenki na dom (objava 3. 4. 2020 ob 8.22)

V času izrednih razmer vam družba Butan plin omogoča BREZPLAČNO dostavo plina v Zeleni jeklenki na dom, geslom SOLIDARNOST.  Naročila sprejemajo na številki 080 2005 oziroma preko spletnega obrazca.

BREZPLAČNA DOSTAVA ZELENE JEKLENKE

V družbi Butan plin verjamejo, da lahko skupaj prispevamo k učinkovitemu spopadanju z aktualnim stanjem, zato spodbujajo, da ljudje ostajajo doma če je to mogoče.

Ponujajo brezplačno dostavo Zelene jeklenke na dom. Dostava poteka skladno z vsemi priporočili in predpisi. Vsi dostavljavci dosledno upoštevajo zahtevane higienske standarde in uporabljajo vsa potrebna zaščitna sredstva (rokavice, razkužila, maske itd.). Kot običajno v primeru dostave strankam omogočajo tudi  brezplačen priklop in menjavo tesnila.

Ob tem prosijo vse uporabnike, da jeklenko nastavijo pred stanovanjema ali hišo oziroma poskrbijo za nemoten dostop v primeru menjave, nakup poravnajo z brezstično kartico in tudi sami upoštevajo vsa priporočila za zaščito sebe in drugih.

Kako in kdaj lahko naročim Zeleno jeklenko?

Vse dni v tednu na telefon:

–          080 2005 (Osrednja Slovenija, Dolenjska, Primorska)

–          080 1115 (Štajerska, Koroška)

Spletni obrazec:  https://www.butanplin.si/vprasajte-nas/narocilo-dostave-plina-v-jeklenki-na-dom/