Občinska uprava

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011), je Občinska uprava Občine Poljčane ustanovljena kot enovit organ, brez notranjih organizacijskih enot.  Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni, statutom občine, Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Poljčane in drugimi splošnimi akti.

SESTAVA OBČINSKE UPRAVE:

Direktorica občinske uprave:

Pravnik VII/2:

  • Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav. s pooblastili direktorja občinske uprave
  • tel.: 02/ 8029 224, 040 640 044
  • e-pošta: spomenka.vodopivec@poljcane.si

Tajnica funkcionarja V (I):

Tajnica funkcionarja V (I):

Višja svetovalka za finance in računovodstvo:

Svetovalka za okolje in prostor:

Kadrovik VII/II (II):

Gradbeni nadzornik VII/1:

Finančnik VI:

Vzdrževalec V (I):

  • Nada Hajnšek, str. teh.

Komunalni delavec II:

  • Andrej Vacac

Komunalni delavec II:

  • Teodor Vukčevič